For those who appreciate quality

Information of the Issuer

05.03.2020

Повідомлення про виникнення особливої інформації:

Iнформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю
Цифровий підпис

 

23.04.2019

 Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік:

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік
Цифровий підпис

 

12.04.2019

Повідомлення про виникнення особливої інформації:

Iнформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю
Цифровий підпис

 

7.03.2019

Повідомлення про проведення загальних зборів:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ»
(місцезнаходження: вулиця Соборна, будинок 87, місто Шпола, Шполянський район, Черкаська область, 20603, код ЄДРПОУ: 00380681) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «11» квітня 2019 року о 09–40 год. За адресою: 20603, Черкаська область, м. Шпола, Шполянський район, вулиця Соборна, будинок 87, 3-й поверх, актовий зал (прим. ЛПК).

У форматі PDF

 

27.04.2018

 Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік:

У форматі RTF
У форматі PDF

 

3.04.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації:

Рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
Обрання директора

 

28.02.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації:

У форматі PDF

 

26.02.2018

Повідомлення про проведення загальних зборів:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ»
(місцезнаходження: вулиця Соборна, будинок 87, місто Шпола, Шполянський район, Черкаська область, 20603, код ЄДРПОУ: 00380681) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «29» березня 2018 року о 09–40 год. За адресою: 20603, Черкаська область, м. Шпола, Шполянський район, вулиця Соборна, будинок 87, 3-й поверх, актовий зал (прим. ЛПК).

У форматі PDF

 

9.06.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації:

У форматі RTF
У форматі PDF

 

24.04.2017

 Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік:

У форматі RTF
У форматі PDF

 

28.03.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації:

У форматі RTF
У форматі PDF

 

27.03.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації:

У форматі RTF
У форматі PDF

 

22.02.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації:

У форматі RTF
У форматі PDF

 

21.02.2017

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів:

У форматі RTF
У форматі PDF

 

28.04.2016

 Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік:

У форматі RTF
У форматі PDF

 

12.04.2016

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента:

У форматі RTF
У форматі PDF

 

10.03.2016

Повідомлення про виникнення особливої інформації:

 

10.03.2016

Повідомлення про проведення загальних зборів:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ»
(місцезнаходження: вулиця Леніна, будинок 87, місто Шпола, Шполянський район, Черкаська область, 20603, код ЄДРПОУ: 00380681) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «10» квітня 2016 року о 09–40 год. За адресою: 20603, Черкаська область, м. Шпола, Шполянський район, вулиця Леніна, будинок 87, 3-й поверх, актовий зал (прим. ЛПК).

Порядок денний:

  1. Обрання Лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів.
  2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.
  3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів.
  4. Звіт Директора ПрАТ «ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗПТ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.
  5. Звіт Голови Наглядової Ради Товариства про роботу за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради ПрАТ «ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗПТ».
  6. Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗПТ» про роботу за 2015 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії по річному звіту і балансу Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
  7. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2015 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2016 рік.
  8. Про затвердження значних правочинів, які було вчинено акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2015 фінансового року, в тому числі таких, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, за якими перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2014 рік.
  9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2016 фінансового року, але не більше одного року з дати прийняття цього рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2015 рік.

Основні показники фінансово — господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показникаПеріоди
20152014
Усього активів 48 167 44 522
Основні засоби 18 439 19 447
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 7 386 8 496
Сумарна дебіторська заборгованість 19 670 14 256
Грошові кошти та еквіваленти 372 335
Нерозподілений прибуток 5 969 5 565
Власний капітал 23 047 22 613
Статутний капітал 627 627
Довгострокові зобов’язання 294 447
Поточні зобов’язання 24 788 21 459
Чистий прибуток (збиток) 404 225
Середньорічна кількість акцій (шт.) 501 940 501 940
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 281 326

Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «10» квітня 2016 року з 8.30 до 9.30 год. за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах «05» квітня 2016 року.
Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта — доручення на право участі в загальних зборах, оформлене згідно вимог чинного законодавства України.
Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» до дня скликання загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства: 20603, Черкаська область, місто Шпола, Шполянський район, вулиця Леніна, будинок 87, кімната заступника директора з юридичних питань та управління персоналом.
Особою відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Зірянов Олександр Володимирович, тел (04741) 5-30-40
Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом /проектами/ рішення з питань порядку денного.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.
Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.
Телефон для довідок: (04741) 5-30-40

 

27.04.2015

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік:

У форматі RTF
У форматі PDF

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Шполянський завод продтоварів» станом на 31.12.2014 року:

У форматі RTF
У форматі PDF

 

18.12.2014

Відомості про зміну посадових осіб емітента:

Повний текст звіту «Відомості про зміну посадових осіб емітента» 

26.11.2014

Оголошення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів:

 

29.04.2014

 Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік:

У форматі RTF
У форматі PDF

 

29.04.2013

 Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік:

У форматі RTF
У форматі PDF

 

15.03.2013

Збори акціонерів:

 ПрАТ «Шполянський завод продтоварів» повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 18 квітня 2013 о 1000 за адресою: 20603, Черкаська область, м. Шпола, вул. Леніна, 87 в актовому залі приміщення лабораторно-побутового корпусу заводу.

Повний текст запрошення:

 

30.04.2011

Повний текст звіту «Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік»: